Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Giải thưởng của Công ty

GIẢI THƯỞNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Giải thưởng '' Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN năm 2012''

- Giải thưởng Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2012''

- Giải thưởng sản phẩm thực phẩm việt vì sức khỏe người việt. 

Một số giải thưởng của Công ty trong những năm gần đây.