Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Thông báo về việc ngừng thu mua mía một số xóm của xã Hồng Đại

Số:141/TB-MĐ

Bài viết liên quan