Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Thông báo về việc ngừng thu mua mía một số xóm của xã Tự Do và xã Chí Thảo

Số: 143/TB-MĐ

Bài viết liên quan