Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Thông báo về việc Lùi lại thời gian lao động đi làm việc tại Thủy Khẩu - Long Châu - Trung Quốc

Số: 290/TB-MĐ

Bài viết liên quan