Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Thông báo về việc ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025