Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Thông báo hỗ trợ không bố trí được viêc làm ngoài vụ ép

Số: 501/TB-MĐ

 

 

Bài viết liên quan