Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Tờ trình thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh niên vụ 2018-2019 và kế hoạch SXKD niên vụ 2019-2020

Số: 425/TTr-HĐQT