Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Quyết định về việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty