Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Quyết định về việc Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Công ty