Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Kế hoạch kiểm tra thực hiện HTQL chất lượng ISO 9001 : 2008 trong vụ ép 2016 - 2017