Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Số: 164/2017/BCKT-PB.00024